Calligraphy Signboard for Bonsai Taishoen

Details

DATE: 2013

PLACE: Taishoen, Shizuoka

Reflections